top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 


 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Лукавий Дмитро Степанович, яка діє на підставі Виписки з ЄДР, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2327001850, пропонує укладення Договору про надання послуг дистанційним способом шляхом приєднання відповідно до статей 633-634, 642 Цивільного кодексу України. 

Цей договір публічної оферти укладається між Виконавцем з одного боку і Замовником, будь-якою особою, яка акцептувала цю пропозицію, з іншого боку. 

Цей договір адресований невизначеному колу осіб. 

Особа, яка замовляє Послугу на публічній сторінці https://www.lukavyi.com/maxsalary Виконавця, здійснює передплату та/або надає свою контактну інформацію в будь-який спосіб з метою замовлення Послуги, акцептує (погоджується, приймає) усі умови цієї публічної оферти. Ця Публічна оферта діє до моменту прийняття нової редакції оферти. 

СТАТТЯ 1. Терміни та визначення 

1.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення і є її складовою невід'ємною частиною: 

• Виконавець – фізична особа-підприємець Лукавий Дмитро Степанович, який діє на підставі Виписки з ЄДР, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2327001850, далі за текстом Договору «Експерт курсу». 

Mail consulting@lukavyi.com

Телефон: +380631010911 

• Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач публічної сторінки https://www.lukavyi.com/maxsalary, що приймає всі умови цієї оферти і яка має намір зробити замовлення Послуг. 

• Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач публічної сторінки https://www.lukavyi.com/maxsalary, яка здійснила замовлення Послуг та/або залишила свої контактні дані з метою замовлення Послуг, чим акцептувала (прийняла) усі умови даної оферти. 

• Сторінка – офіційні публічні сторінки, де Замовник може ознайомитись та придбати послуги: 

https://www.lukavyi.com/maxsalary

https://t.me/max_salary

• Послуга – об'єкт угоди сторін; сукупність навчальних Програм по маркетингу, за відповідною Тарифікацію, запропонованою Замовнику на Сторінці Виконавця з метою їх продажу. 

• Навчальний курс – сукупність занять, викладених у Модулі, які проводяться Виконавцем відповідно до підготовленої навчальної програми, яка складається з: 

❖ Освітніх відео (у записі/без запису);

❖ Інтенсивів;

❖ Додаткових освітніх матеріалів;

❖ Онлайн-зустрічей;

❖ Домашніх завдань.

• Навчальний план – документ по організації процесу проведення занять, які є предметом цього Договору із визначенням графіку та тем. 

• Дистанційний формат навчання – спосіб проведення занять, комунікації, в тому числі у чатах Виконавця, здійснюються дистанційно та полягають у використанні Сторонами програм/додатків/месенджерів, які працюють через мережу Інтернет – Skype, Telegram, Messenger, Zoom, Instagram та інших програм, Визначених Виконавцем на Сайті та цим Договором. 

СТАТТЯ 2. Загальні положення 

2.1. Виконавець здійснює продаж послуг через публічну сторінку https://www.lukavyi.com/maxsalary

2.2. Здійснюючи замовлення Послуг на Сторінці та/або залишаючи свої контактні дані з метою отримання Послуг, Користувач погоджується з умовами цього Договору. У разі незгоди з умовами цього Договору Користувач повинен негайно припинити використання сервісу і покинути Сторінку. 

2.3. Умови цього Договору і розміщена на Сторінці інформація про Послуги є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України. 

2.4. Діючі умови цього Договору можуть бути змінені Виконавцем без повідомлення про це Користувачів та Замовників в односторонньому порядку. Нова редакція умов цього Договору вступає в силу з моменту її опублікування на Сторінці, якщо інше не буде передбачено самим Договором. 

2.5. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником оплати послуг відповідно до умов, розміщених на Сторінці, та надходження коштів на банківський рахунок Виконавця.

2.6. Повідомляючи Виконавцю свій номер телефону, Замовник дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку Виконавцем. Дані можуть використовуватися з метою поширення інформації про прийом замовлення, а також надання іншої інформації, смс-повідомлень, листів на електронну адресу, з метою повідомлення про новинки, акції, тощо, не пов'язаної з конкретним замовленням цієї Публічної оферти. 

2.7. Вичерпний перелік Послуг, строки та умови їх надання розміщуються виключно на Сторінці. Реквізити для оплати Послуг можуть змінюватись Виконавцем та розміщуються як на Сторінці, так і можуть надаватися (надсилатися) Замовнику за допомогою будь-яких засобів зв’язку (електронною поштою, телефонними повідомленнями, месенджерами тощо). 

2.8. Послуги за цим Договором не є освітніми послугами в розумінні Закону України «Про освіту».

2.9. Всі умови Договору викладені в даній оферті є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору та іншою інформацією оприлюдненою на Сайті Виконавця.

СТАТТЯ 3. Предмет договору 

3.1. Предметом цього Договору є оплатне надання Виконавцем Замовнику обраних останнім Послуг, перелік, обсяги, терміни надання та вартість яких розміщені на Сторінці. 

3.2. За цим Договором Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультативні послуги, інші освітні послуги, які викладені у формі навчальної програми та поділяються на модулі.

3.3. Виконавець залишає за собою право змінювати форму надання Послуг шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сторінці та/або шляхом надсилання відповідного повідомлення Замовнику за допомогою будь-яких засобів зв’язку (електронною поштою, телефонними повідомленнями, месенджерами тощо).

СТАТТЯ 4. Умови та порядок надання Послуг 

4.1. Перелік, обсяги, терміни надання та вартість Послуг, інформація про спосіб надання Послуг розміщуються Виконавцем на Сторінці.

4.2. Для отримання Послуги Замовник самостійно обирає Тарифікацію, яка опублікована на Сторінці Виконавця та здійснює бронювання запланованого навчального курсу. 

4.3. Навчальний процес починається з дати оголошеної на офіційній сторінці Виконавця. 

4.4. Після бронювання запланованого навчального курсу, обраного на сторінці, Замовник отримує запрошення до навчальної групи (Telegram). 

4.5. Замовнику, який акцептував цей Договір та здійснив оплату послуг, активується навчальна програма та підключення до навчальної платформи. 

4.6. Навчальний процес відбувається згідно з графіком навчання визначеним спільно Замовником та Виконавцем, з урахуванням завантаженості Сторін. 

4.7. Виконавець може коригувати дату і годину початку занять та графік надання Послуг шляхом перенесення заняття в зв'язку з настанням обставин, які не залежать від волі Виконавця (наприклад, державні свята, хвороба викладача, перебої з електропостачанням тощо), попередньо повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 24 години до дати запланованого заняття. 

4.8. Початком навчання за обраним Тарифом є перше заняття за розкладом, а закінченням - останнє заняття за розкладом. Замовник має право відмовитись від отримання Послуг протягом 14 днів після проведеного першого заняття, у такому випадку Виконавець повертає кошти сплачені за навчання. 

В усіх інших випадках Послуга вважається належно наданою з моменту надання доступу Замовнику до освітньої платформи. 

4.9. Виконавець повідомляє, що для виконання зобов’язань по даному Договору він має право залучати третіх осіб без попереднього узгодження з Замовником. При цьому Виконавець несе повну відповідальність перед Замовником за дії третіх осіб, залучених останнім для виконання зобов’язань по даному Договору, та за можливі порушення даного Договору. 

4.10. Факт сплати послуг Замовником підтверджується банківською випискою або іншим фіскальним документом. 

4.11. Послуги надаються Виконавцем за умови попередньої оплати Замовником обраного Тарифу. В інших випадках, Замовник сплачує 100% (сто відсотків) вартості таких послуг. 

4.12. Замовникам, які не здійснили оплату Послуг відповідно до умов цього Договору та/або умов, визначених на Сторінці, Послуги не надаються. 

4.13. Факт оплати Послуг є беззаперечним прийняттям Замовником даного Договору. Замовник, який скористався послугами Виконавця, розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем в договірні відносини. 

4.14. Виконавець має право змінити дату надання Послуги, попередньо повідомивши про це Замовника. 

4.15. Надання послуги здійснюється у спосіб, визначений на Сторінці або за домовленістю Сторін цього Договору. 

4.16. У випадку настання обставин непереборної сили (пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання Послуг, епідеміологічні обмеження, пов’язаних із поширенням Covid-19 на території країни надання таких Послуг, прийняття актів державних органів, введення карантинних заходів, введення надзвичайного/воєнного стану на території України або в окремих районах, де безпосередньо надається послуга, повітряна тривога, активні бойові дії тощо), що унеможливлюють своєчасне, повне та належне надання Виконавцем послуг за цим Договором, надання Послуг здійснюється Виконавцем після закінчення дії таких обставин. 

4.17. Послуги вважаються наданими Виконавцем належним чином в момент надання Замовнику доступу до навчальної платформи.

СТАТТЯ 5. Ціна та оплата Послуг 

5.1. Ціна Послуг зазначається на Сторінці. Грошовий еквівалент у іноземній валюті, який визначений умовами угоди, сплачується у національній валюті України і включає в себе всі передбачені українським законодавством податки, збори за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу. У разі відсутності визначеного порядку визначення курсу в угоді або в законодавстві, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, як це передбачено пунктом 2 статті 533 Цивільного кодексу України та іншими чинними нормативно-правовими актами.

5.2. Ціна Послуги на Сторінці може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на оплачену Замовником Послугу зміні не підлягає, крім випадків, передбачених цим Договором. 

5.3. Оплата Послуги здійснюється Замовником самостійно у спосіб обрання відповідного Тарифу з використанням платіжних систем. 

5.4. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих послуг цілям, завданням, уявленням та/або бажанням Замовника, здійснена Замовником попередня оплата Послуг поверненню не підлягає. 

5.5. Після завершення Послуги проведення останнього зайняття, будь-які претензії щодо повернення коштів Виконавцем не приймаються. 

5.6. Оплата Послуги здійснюється Замовником самостійно у спосіб обрання відповідного Тарифу з використанням платіжних систем. У разі оплати послуг платіжною карткою, сума списання може включати додаткові комісії банків та платіжних систем. Якщо валюта вашої картки відрізняється від валюти платежу (валюти покупки), сума списання визначається виходячи з обмінного курсу платіжних систем VISA або MasterCard, а також банку-емітента (банку, який випустив вашу карту); можливі додаткові витрати, пов'язані з конвертацією валюти. 

5.7. У разі коли для оплати послуг Замовник користується платіжним терміналом (IBOX або інші), або здійснює платіж через касу фінансової установи (банк, сервіс переказу коштів, тощо), Замовник зобов'язаний повідомити Виконавця про платіж та надіслати його зображення документа, що підтверджує оплату послуг (фіскальний документ). Це може бути чек, квитанція, чи платіжне доручення. Це необхідно для того, щоб Виконавець зміг своєчасно ідентифікувати платіж та розпочати надання послуг такому Замовнику. 

5.8. У випадку оплати Послуг із нарахуванням комісії за банківські послуги (переказ коштів), обов’язок за сплату такої комісії покладається на Замовника. 

СТАТТЯ 6. Права та обов’язки Сторін 

6.1. Виконавець зобов’язаний: 

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі надавати Замовнику Послуги відповідно до сплаченого об’єму Послуг. 

6.1.2. Забезпечити своєчасне, згідно з розкладом та програмою, проведення занять із Замовником, своєчасно повідомляти Замовника про перенесення занять, передбачених навчальним планом, з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено вказане заняття.

6.2. Виконавець має право: 

6.2.1. На оплату Послуг в порядку та на умовах, визначеним цим Договором. 6.2.2. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі, з попередньою їх публікацією на Сторінці Виконавця. 

6.2.3. Частково або повністю призупинити надання послуг у разі неможливості виконання послуг у зв’язку з настанням обставинами непереборної сили, до моменту їх завершення.

6.2.4. Змінювати дату надання вже оплачених Замовником Послуг, попередньо повідомивши про це Замовника. 

6.2.5. Для виконання зобов’язань по даному Договору залучати третіх осіб без попереднього узгодження з Замовником. При цьому Виконавець несе повну відповідальність перед Замовником за дії третіх осіб, залучених останнім для виконання зобов’язань по даному Договору, та за можливі порушення даного Договору. 

6.2.6. У будь-який момент відмовити Замовнику в надані Послуг та розірвати Договір у разі, якщо його поведінка під час отримання Послуг не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов'язки та надавати інформацію в рамках навчального плану, у разі порушення Замовником графіку відвідування занять, а також у разі зневажливого ставлення Замовника до працівників Виконавця. У такому разі кошти, які були сплачені Замовником за надання Послуг, не повертаються.

6.2.7 Під час проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів) Програми здійснювати його фотографування, відео-, аудіозапис і використовувати їх на свій розсуд. Замовник дає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій і надає Виконавцю право оприлюднити їх шляхом опублікування на Сайті і в інший спосіб, зробити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати і іншим чином використовувати фотографії, аудіо- відео записи із зображенням і (або ) голосом Замовника.

6.2.8. Проводити анкетування, опитування Замовника, в тому числі запитувати про результат від отриманих Послуг, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) і отримані відгуки про отримані послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.

6.3. Замовник зобов’язаний: 

6.3.1. Оплачувати Послуги на умовах цього Договору; 

6.3.2. Сумлінно виконувати умови цього Договору, а також виконувати вимоги, описані на Сайті, дотримуватися загальноприйнятих етичних правил поведінки. 

6.3.3. Ознайомитись з Договором та умовами надання обраних Послуг, дотримуватись та виконувати їх вимоги; 

6.3.4. Вчасно з'являтися на заняття. У разі відсутності Замовника на занятті, без попереднього погодження з Виконавцем у відповідності до умов цього Договору, Замовник позбавляється права висувати будь-які претензії до Виконавця. 

6.3.5. Надавати правильні відомості, інформацію, персональні дані для забезпечення виконання умов цього Договору. 

6.3.6. Використовувати усі навчальні матеріали виключно для цілей виконання цього Договору та не порушувати інтелектуальної власності Виконавця на навчальні матеріали та методики. 

6.4. Замовник має право: 

6.4.1. Отримувати Послуги в порядку та на умовах, визначених Договором;

6.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію з питань організації та забезпечення надання Послуг; 

СТАТТЯ 7. Конфіденційність і захист інформації 

7.1. Персональні дані Користувача/Замовника обробляються Виконавцем відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

7.2. Обробка персональних даних Виконавцем, як розпорядником персональних даних, включає в себе збір персональних даних, зазначених Замовником, їх зберігання та використання в цілях виконання Договору. 

7.3. Персональні дані збираються та обробляються виключно з метою дотримання вимог, які регулюють правовідносини у сфері бухгалтерського та податкового обліку. Термін зберігання і обробки персональних даних становить три роки. 

7.4. Надаючи свої персональні дані, Користувач/Замовник надає безумовну згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Виконавцем. 

7.5. Виконавець не несе відповідальність за відомості, надані Користувачем/Замовником на Сторінці в загальнодоступній формі. 

7.6. Виконавець має право розкрити конфіденційну інформацію державним органам, у разі якщо, Замовник своїми діями та/або бездіяльністю може спровокувати/призвести до збройних конфліктів, злочинів проти життя та свободи третіх осіб, або безпосередньо загрозу життю Замовника та інші незаконні, злочинні дії. 

СТАТТЯ 8. Термін дії публічної оферти 

8.1. Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції укласти Договір. 

8.2. Замовник Послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами шляхом сукупного виконання наступних дій: 

❖ обрання бажаного Тарифу послуг, інформація про який розміщена на Сторінці;

❖ подання заявки через форму запису на навчальний курс (бронювання), яка розміщена на Сайті; 

❖ оплата Замовником Послуг Виконавця. 

8.3. Факт оплати Замовником Послуг навчання свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених у цьому Договорі. 

8.4. У випадку, якщо після припинення дії цього Договору між Сторонами чи його розірвання не проведено остаточний розрахунок, то розірвання чи припинення цього Договору не є підставою для відмови Сторін від проведення остаточного розрахунку. 

8.5. Дана оферта може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку для всіх своїх Замовників з одночасною публікацією нової версії оферти на Сторінці. 

СТАТТЯ 9. Особливі умови 

9.1. Сторінка та супутні сервіси можуть бути тимчасово частково або повністю недоступні у зв'язку з проведенням профілактичних робіт або з інших технічних причин. 

9.2. До відносин між Користувачем/Замовником і Виконавцем застосовуються положення законодавства України. 

9.3. У разі виникнення питань і претензій з боку Користувача/Замовника, він повинен звернутися до Виконавця за розміщеними на Сторінці контактами. Усі виникаючі суперечки сторони зобов'язані намагатися вирішити шляхом переговорів та відповідно до чинного законодавства України. 

9.4. Даний Договір оферти викладений українською мовою відповідно до чинного законодавства України. 

СТАТТЯ 10. Відповідальність 

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку передбаченому цим Договором та чинним законодавством України. 

10.2. Замовник несе персональну відповідальність за інформацію, яка надається ним при оформленні Пакету послуг. 

10.3. У випадку порушення Замовником умов цього Договору, Виконавець має право призупинити/відмовити у наданні послуг без права на повернення сплачених коштів. 

10.4. У випадку порушення Замовником правил Виконавця, які були надані останнім в межах курсу, Виконавець вправі анулювати участь Замовника в придбаному курсі та заблокувати його обліковий запис. До таких правил, зокрема, відносяться: заборона на використання чатів, зустрічей, дзвінків в межах курсу для організації інших груп, окремих чатів, інформаційних сторінок, майстермайндів тощо; заборона на рекламування, продаж, пропозиції безоплатного консультування та будь-яке інше просування своїх товарів, послуг, робіт; заборона на переманювання клієнтів, контрагентів, партнерів Виконавця; заборона на прояви будь-якого виду та характеру агресії, ненависті тощо відносно інших учасників курсу. За умови порушення цих та інших встановлених Виконавцем правил, сплачені грошові кошти Замовнику не повертаються. 

СТАТТЯ 11. Обставини непереборної сили 

11.1. У разі настання обставин непереборної сили, тобто обставин, які виникли і діють незалежно від волі Сторін і які Сторона об'єктивно не могла передбачити і запобігти, якщо ці обставини перешкоджають належному виконанню Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, термін виконання цієї Стороною своїх зобов'язань за цим Договором продовжується на час дії обставин непереборної сили, але не більше ніж на 3 (три) місяці.

11.2. До обставин непереборної сили належать війни та інші військові дії, землетруси, повені та інші стихійні лиха, прийняття органами державної влади та місцевого самоврядування нормативно-правових актів та інші подібні обставини, що перешкоджають належному виконанню Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. 

11.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених обставин і про передбачуваний строк їх дії протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх настання (з додаванням доказів існування таких обставин: документа, виданого Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом). 

11.4. Якщо обставини непереборної сили або їх наслідки діють більше 3 (трьох) місяців, Сторони на підставі взаємних переговорів можуть розірвати цей Договір. 

СТАТТЯ 12. Інтелектуальна власність (авторське право) 

12.1. В залежності від придбаних Замовником послуг, він отримуєте доступ до контенту (інформаційним та навчальним матеріалам), авторські та суміжні права на який захищені або в будь-якому випадку належать Виконавцю, незалежно від факту реєстрації та території їх дії. 

12.2. Користуючись послугами, Замовник отримуєте право переглядати контент та використовувати його в особистих цілях, на умовах цієї угоди, протягом строку навчання, якщо інше не передбачено умовами замовленого пакету послуг. 

12.3. Знак для товарів та послуг, а також торговельне найменування "Max Salary" зареєстроване і належить Виконавцю. Замовник не можете використовувати його без письмового дозволу. На всі назви брендів та товарні знаки, що згадуються на Сторінці, включаючи назви брендів та товарні знаки, що належать третім особам, поширюється дія застосовуваного законодавства. Їх згадування на сайті або у навчальних матеріалах не означає, що вони не захищені правами третіх осіб. 

12.4. Усі матеріали, розміщені на Сторінці, а також матеріали, надані Замовнику в ході надання послуг (контент) є об'єктами авторського права, виключні права на використання яких належать Виконавцю включаючи торгівельний знак "Max Salary" незалежно від факту реєстрації та території їх дії. 

12.5. Копіювання, перероблення, модифікація, повне або часткове використання, публічне відтворення і поширення матеріалів, розміщених на Сторінці, або наданих Замовнику в ході навчання, так само як використання контенту у комерційних цілях, без письмового дозволу правовласника, суворо заборонено та переслідується за законом. 

12.6. Зверніть увагу! Купівля доступу до навчального контенту "у складчину" або передача облікових даних Замовника для доступу до навчання третім особам заборонено, - це піратство. 

12.7. Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності переслідується згідно законодавства країни проживання порушника та міжнародного законодавства, та тягне настання цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності. У разі виявлення фактів незаконного використання інтелектуальної власності (використання бренду; копіювання або переробка матеріалів курсу, покупка доступу до курсу "у складчину" та передача облікових даних для доступу до навчання третім особам та ін.), Виконавець можемо на власний розсуд припинити надання послуг та заблокувати аккаунт порушника, без відшкодування вартості навчання. 

12.8. Виконавець має право за своїм вибором вимагати від порушника повного відшкодування збитків, заподіяних таким порушенням або ж виплати порушником

компенсації в розмірі подвійної плати за правомірне використання об'єктів інтелектуальної власності, за кожен випадок неправомірного використання. У разі відмови порушника від добровільної виплати компенсації, Виконавець буде змушений звернутися до правоохоронних органів, ініціювати кримінальне провадження та стягнути грошову компенсацію у примусовому порядку. 

12.9. У разі порушення Замовником вимог користування об’єктами інтелектуальної власності, що полягає у копіюванні, переробленні, модифікації, повному або частковому використанню, публічному відтворенню і поширенню матеріалів, розміщених на Сторінці, або наданих Замовнику в ході навчання, надання доступу до матеріалів навчальної програми, перепродаж інше використання об’єктів інтелектуальної власності, що належать Виконавцю, у комерційних цілях є грубим порушенням умов цього Договору, авторських та суміжних прав на інтелектуальну власність. 

За кожен факт такого порушення Замовник зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 200 000 грн (двiстi тисяч гривень) на користь Виконавця, у вигляді компенсації за завдані збитки.  

СТАТТЯ 13. Прикінцеві положення 

13.1. Цей Договір виступає договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. 

13.2. Виконавець залишає за собою право вносити односторонні зміни в цей Договір з попередньою публікацією їх на Сторінці. 

13.3. Нова редакція Договору набуватиме чинності з дати її розміщення Виконавцем на Сторінці. 

13.4. Акцептуванням Договору або оформленням Замовлення, Покупець надає згоду на збір та обробку власних персональних даних в цілях цього Договору, а також надає право на включення своїх персональних даних до бази Замовників Виконавця. 

СТАТТЯ 14. Реквізити Виконавця 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

Лукавий Дмитро Степанович

ІПН/ЄДРПОУ 2327001850

IBAN: UA933220010000026009340046065

Mail consulting@lukavyi.com

Телефон: +380631010911 

bottom of page